انطباق الگو

عنوان انگلیسی: Template Matchingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۵۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABobject detectiontemplate matchingسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →

الگوریتم ترازی تصویر ECC (ثبت تصویر)

عنوان انگلیسی: ECC image alignment algorithm (image registration)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۲۴کلید واژه ها:enhanced correlation coefficientgradient_based registrationgradientbased registrationImage AlignmentImage Alignment in MATLABimage processingimage Read More →

کدهای پروژه های کوچک

عنوان انگلیسی: A tiny project codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۴۱کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionimage processingmeasurementobject recognitionpattern matchingsignal processingtemplate matchingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع Read More →

Video-Based Multiple Vehicle Tracking at Intersections

عنوان انگلیسی: Video-Based Multiple Vehicle Tracking at Intersectionsتعداد کلیک: ۱۶۸۸کلید واژه ها:Fast Normalized Cross CorrelationMultiple Vehicle Trackingtemplate matchingWeighted Least SquareVideo-Based Multiple Vehicle Tracking at IntersectionsVideo-Based Read More →