سیستم های دینامیکی با نرم افزارهای کاربردی با استفاده از متلب

عنوان انگلیسی: Dynamical Systems with Applications using MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۱۱کلید واژه ها:chaoschemicaldifferentialdiscreteEconomicsEconomics in MATLABfactsfractalfractalsmathematicsMATLAB for Economicsmechanicsmodelingmultifractalnonlinearopticsphysicspick of the weekpotwresearchsimulinksynchronizationاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی Read More →

مدل سیستم رنین-آنژیوتنسین برای SimBiology

عنوان انگلیسی: Renin-Angiotensin-System (RAS) model for SimBiologyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۴کلید واژه ها:biotechmechanistic modelingpathway modelingpkpdrasSimBiologysimbiology modelsystems biologyزیست شناسیزیست شناسی در سیمیولینکزیست‌ شناسی در Read More →

الگوریتم شبیه سازی آماری ؟

عنوان انگلیسی: Gillespie Stochastic Simulation Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۵۴کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلchemistrycomputational biologyDifferential Equationkineticsmodelingnoiseodereaction networksimulationstochasticsystems biologyحل ODE در متلبحل عددی Read More →

تبدیل مدل SimBiology (R) به مدل جعبه ابزار COBRA

عنوان انگلیسی: Convert SimBiology(R) model to COBRA Toolbox modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۹۷کلید واژه ها:bioprocess engineeringflux balance analysism1712152-convert-simbiology-model-to-cobra-toolbox-modelmetabolic engineeringSimBiologysimbiology exportsynthetic biologysystems biologyزیست شناسیزیست Read More →

تابع ایمپورت مدل BerkeleyMadonna برای SimBiology

عنوان انگلیسی: BerkeleyMadonna model import function for SimBiologyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۰۵کلید واژه ها:BiotransformationpharmacodynamicsPharmacokineticsSimBiologysimbiology importsystems biologyداروسازیداروشناسیزیستزیست شناسیزیست شناسی در سیمیولینکزیست‌ شناسی در متلبزیست‌ترادیسیشبیه Read More →

جعبه ابزار (تولباکس) GlobalMIT

عنوان انگلیسی: GlobalMIT toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۸۰کلید واژه ها:Bayesian NetworkData Miningdynamic bayesian networkglobal optimizationmachine learningmutual informationProbabilistic Modelsstatistical teststructure learningداده کاویشبکه بیزیشبکه های Read More →