طراحی BFSK با استفاده از ژنراتور سیستم

عنوان انگلیسی: BFSK design using system generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۰۲کلید واژه ها:bfskbinarycommunication schemesCommunicationsField-Programmable Gate ArrayFPGAfrequencyshift keyingsimulationsystem generator 101xilinxاف پی جی ایالکترونیکالکترونیک دیجیتالمدار Read More →

Robust Audio Watermarkingbased on HWD and SVD

عنوان انگلیسی: Robust Audio Watermarkingbased on HWD and SVDتعداد کلیک: ۱۴۰۵کلید واژه ها:audio watermarkinghybrid wavelets and directional filterbankSVDRobust Audio Watermarkingbased on HWD and SVDRobust Audio Read More →

تاثیر CFO بر روی عملکرد OFDM در کانال AWGN

عنوان انگلیسی: Effect of CFO on OFDM system performance in AWGNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۰۱کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNcfoCommunicationsofdmOrthogonal Frequency-Division Multiplexingtoآنالوگانتقال اطلاعاتتسهیم Read More →

ایجاد نویز AWGN یا نویز گوسی سفید افزایشی

عنوان انگلیسی: create awgn noiseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۵۰۳کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNCommunicationsانتقال اطلاعاتسیستم های مخابراتیطراحی سیستم مخابراتی در متلبطراحی و تحلیل Read More →

rndvar

عنوان انگلیسی: rndvarزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۷۶کلید واژه ها:expectationmeanmonte carlopdfrandom variableالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی تصادفیفرایندهای تصادفیلاس وگاسمونت کارلونمونه‌گیری Read More →