ویژگی های تصویر GAbor

عنوان انگلیسی: Gabor Image Featuresزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۴۷کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligencegabor texture featuresimage processingIntelligent SystemsMachine Intelligencetexture analysisسیستم های هوشمندعلوم کامپیوترکاربرد Read More →

تولید کننده کولام

عنوان انگلیسی: Kolam Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۹۷کلید واژه ها:Curve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationmathematicsmatrixاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب تابعتقریب منحنیدرون یابیمدل سازیتولید Read More →

جعبه ابزار آمار دایره ای (آمار جهتدار)

عنوان انگلیسی: Circular Statistics Toolbox (Directional Statistics)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۹۴کلید واژه ها:angangularanovacirclecircularcircular statisticcircular statisticsData AnalysisData Miningdirectional statisticspick of the weekpotwprobabilityrayleighstatisticswatsonwilliamsآمارآمار توصیفیآنالیز دادهآنالیز Read More →

جبران طیف فاز

عنوان انگلیسی: Phase Spectrum Compensationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۱کلید واژه ها:analysis modification synthesisFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformmagnitude spectrumphase spectrumphase spectrum compensationpscshorttime fourier Read More →

ژیروسکوپ – قطب نمای ژیروسکوپی

عنوان انگلیسی: Gyroscope-Gyrocompassزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۰کلید واژه ها:classical mechanicseuler anglesgyrocompassGyroscopegyroscope gyrocompasslagrange functionlarge rotationsاصل بقای تکانه زاویه‌ایبقای تکانه زاویه ایتحلیل جایرو در متلبجایروجایروسکوپدینامیکژیروسکوپشتاب Read More →