دموی SVM

عنوان انگلیسی: SVM Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۸۸کلید واژه ها:AIAI in MATLABarrayfunArtificial IntelligenceBioinformaticsBioinformatics Toolboxdemogeometric marginguiIntelligent SystemsinteractiveMachine Intelligencemachine learningmarginmaximum marginoptimal separating hyperplaneoptimisationoptimizationperceptronstatisticssupport vectorsupport vector Read More →

کلاسبند SVM باینری خطی ؟

عنوان انگلیسی: Fast Linear binary SVM classifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۵۵کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingimage processinglargescale svmsupervised classificationبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر Read More →

SVM چند کلاسه

عنوان انگلیسی: Multi Class SVMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۳۷کلید واژه ها:Classificationmulticlassmulticlass svmsupport vector machinesvmداده کاویرگرسیونشبکه های عصبیکلاسبندیماشین بردار پشتیبانهوش مصنوعییادگیری با نظارتیاگیری ماشینSVM Read More →

ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه

عنوان انگلیسی: Multi Class SVMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۲۰۹کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxmulticlassmulticlass svmsupport vector machinesvmاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست Read More →

ماشین بردار پشتیبانی چند کلاسه

عنوان انگلیسی: Multi Class Support Vector Machineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۲۳کلید واژه ها:Classificationmulticlassmulticlass svmsupport vector machinesvmداده کاویرگرسیونشبکه های عصبیکلاسبندیماشین بردار پشتیبانهوش مصنوعییادگیری با Read More →