تعلیق پنج لینکی

عنوان انگلیسی: Five Link Suspensionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۷۷کلید واژه ها:automotiveautomotive suspensionchassisdynamicssimmechanicsSuspension Systemvehicleارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق ثابتسیستم تعلیق مستقلسیستم مکانیکیشبیه سازیشبیه سازی Read More →

شبیه سازی متلب برای سیستم تعلیق اتوبوس

عنوان انگلیسی: Matlab Simulation for Bus Suspension Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۵۴کلید واژه ها:busFrequency Responsematlabmechanical modelingmodelingpidsimmechanicsstate systemdisuspensionSuspension Systemارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق ثابتسیستم Read More →

مدل تعلیق ۲,۴,۷ DOFs برای سیمیولینک

عنوان انگلیسی: ۲,۴,۷ DOFs Suspension Model for Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۵کلید واژه ها:automotivedofpassivesemiactivesimulinksuspensionSuspension Systemارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق ثابتسیستم تعلیق مستقلفنر بندیفنربندینوسانمدل Read More →

کنترل نیمه فعال برای سیستم تعلیق ۱_۴ توسط کنترلر فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Controller of Semi-active control for 1_4 Suspension Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۰۳کلید واژه ها:۱۴automotiveepsfuzzy controllersemiactivesuspensionSuspension Systemارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق Read More →

شبیه سازی سیستم تاخیر مغناطیسی

عنوان انگلیسی: Magnetic Suspension System Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۴کلید واژه ها:automationcontrol designControl SystemsControl theorysimulinkSuspension SystemSystems theoryاتوماسیونارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق ثابتسیستم تعلیق Read More →

بهینه سازی یک سیستم تعلییق ستون جناق دوبل

عنوان انگلیسی: Optimization of a Double Wishbone Suspension Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۸۰کلید واژه ها:۳danimationCrossoverdirect searchgenetic algorithmgenetic algorithmsglobal optimizationmutationoptimizationpattern searchsimmechanicssimulinkSuspension Systemvisualizationارتعاشارتعاشاتالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم Read More →

طراحی اتومبیل سواری

عنوان انگلیسی: Design of Passenger Carزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۵کلید واژه ها:Suspension Systemارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق ثابتسیستم تعلیق مستقلفنر بندیفنربندینوسانطراحی اتومبیل سواریDesign Read More →