نتایج جستجو برای «surface fitting»

تعداد کلیک: 1357
عنوان انگلیسی: Auto Gaussian and Gabor fits
لینک: http://codesara.ir/content/m1189874-auto-gaussian-and-gabor-fits
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1189874
تعداد کلیک: 1510
عنوان انگلیسی: Plot a surface through X-Y-Z data in 3D
لینک: http://codesara.ir/content/m1198343-plotsurface-through-x-y-z-data-in-3d
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1198343
تعداد کلیک: 652
عنوان انگلیسی: Fitting Harmonic Potential
لینک: http://codesara.ir/content/m1633170-fitting-harmonic-potential
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1633170

مدل های سطح پاسخ تداخلات دارویی با جعبه ابزار برازش منحنی