نتایج جستجو برای «support vector machine»

تعداد کلیک: 3541
عنوان انگلیسی: SVM Demo
لینک: http://codesara.ir/content/m1050618-svm-demo
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1050618
تعداد کلیک: 2237
عنوان انگلیسی: Multi Class SVM
لینک: http://codesara.ir/content/m1770122-multi-class-svm
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1770122

فیلم آموزشی رایگان ماشین های بردار پشتیبان یا SVM در متلب (بخش یکم)