نتایج جستجو برای «structure»

تعداد کلیک: 790
عنوان انگلیسی: Apply a function to a specific field of a structure
لینک: http://codesara.ir/content/m1218809-applyfunction-tospecific-field-ofstructure
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1218809

اجرای یک تابع برای فیلد مشخصی از یک ساختار