مجموعه بلوک RS232

عنوان انگلیسی: RS232 Blocksetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۸۰کلید واژه ها:automationbinary das finde ich suuuupppper format rs232 simulink stringBiomedical EngineeringECGElectrocardiographyInstrument Controlابزار دقیقپردازش سیگنال های Read More →

تبدیل سریع String به Double

عنوان انگلیسی: Fast String to Double Conversionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۷۶کلید واژه ها:data importfinanceFinancial Engineeringlexical_castmexparsingstr2doublestr2doubleqstringstreamتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

ویرایش شده الگوریتم فاصله

عنوان انگلیسی: Edit Distance Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۵۳کلید واژه ها:algorithmBellmancomparedistancedynamic programmingeditmarkov decision processmathematicsOptimal Controlsearchstringstring searchبرنامه ریزی پویابلمنبهینه سازی دینامیکیفرایند تصمیم گیری مارکوفکنترل Read More →

مثالی از کدگذاری ؟

عنوان انگلیسی: Example of Lempel Ziv codingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۹کلید واژه ها:CommunicationsCompressionCompression in MATLABData Compressionencodelempel zivsignal processingالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده Read More →

کلاس بردارها

عنوان انگلیسی: class_vectorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۰۲کلید واژه ها:ClassificationData Classificationdata explorationData Exploration in MATLABdata importData Miningdata warehouseDatabasemachine learningSupervised Learningانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده Read More →

ایجاد ماتریس متنی

عنوان انگلیسی: create text matrixزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۵۴کلید واژه ها:neural networkpattern recognitionآموزش شبکه عصبیاستخراج ویژگیبازشناخت الگوپرسپترون چند لایهتشخیص الگوتشخیص الگوی نظارت شدهتشخیص Read More →

محاسبه آنتروپی یک رشته متن وارد شده

عنوان انگلیسی: Compute the Entropy of an entered text stringزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۲۵کلید واژه ها:communicationCrispEntropyinformation theoryRough Setsآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتئوری Read More →

تبدیل عدد نقطه شناور

عنوان انگلیسی: Floating Point Number Conversionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۴کلید واژه ها:binaryconversionCrossoverfloating pointgenetic algorithmieee 754mutationالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت استعماریالگوریتم ژنتیکانتخاببهینه سازیتابع برازشکرروموزومتبدیل Read More →