دریافت نمادها سهام

عنوان انگلیسی: Get Stock Symbolsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۰۲کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringstockssymbolsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب در Read More →

دانلود داده های سوابق سهام (روش جایگزین)

عنوان انگلیسی: Historical Stock Data Download (alternate Method)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۹۰کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

دانلودر سوابق مالی داده های سهام گوگل

عنوان انگلیسی: Google Finance Historical Stock Data Downloaderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۵۱کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringgoogle financequotestockتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و Read More →

دریافت قیمت سهام روزانه

عنوان انگلیسی: get Intraday Stock Priceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۲کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringgoogleintraday stock priceتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

دریافت نمادهای سهام آمریکا

عنوان انگلیسی: Get U.S. Stock Symbolsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۸کلید واژه ها:financefinance stock symbols tickersstockStock Markettickerبازار بورسبازار سهامبهینه سازی سبد سهامبورسبورس سهامسبد سهامسرمایهسهامسهام Read More →

پکیج قیمت گذاری گزینه

عنوان انگلیسی: Option pricing packageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۸کلید واژه ها:demofinanceFinancial Engineeringoption pricingتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب Read More →

بی ثباتی تاریخی

عنوان انگلیسی: Historical Volatilityزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۹۰کلید واژه ها:derivatives finance historical volatility options stocks volatilityfinanceFinancial Engineeringتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:رویکرد روش بهینه سازی سبد سهام‬ شاخص اکتشافی بر اساس تکنیک های داده کاوی

عنوان انگلیسی: Thesis:A Heuristic Stock Portfolio Optimization Approach Based on Data Mining Techniquesتعداد کلیک: ۱۵۹۶کلید واژه ها:UNIVERSITY OF CALGARYدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان Read More →

دریافت گزینه زنجیره های سهام

عنوان انگلیسی: Get stock option chainsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۱۳کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringoption chainstockتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد Read More →

دانلودر داده های سوابق سهام

عنوان انگلیسی: Historical Stock Data downloaderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۱۹کلید واژه ها:analysisclose pricfinanceFinancial Engineeringhighhistorical stock datalowmodelingopen pricequote pricesتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم Read More →