نتایج جستجو برای «stl»

تعداد کلیک: 757
عنوان انگلیسی: Fast STL import function
لینک: http://codesara.ir/content/m1013982-fast-stl-import-function
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1013982
تعداد کلیک: 2101
عنوان انگلیسی: Mesh voxelisation
لینک: http://codesara.ir/content/m1811811-mesh-voxelisation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1811811
تعداد کلیک: 1120
عنوان انگلیسی: C and C++ and Matlab types convertor
لینک: http://codesara.ir/content/m1344754-c-and-c-and-matlab-types-convertor
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1344754

تبدیل یک آرایه منطقی سه بعدی به یک سطح STL مش