نتایج جستجو برای «state space»

تعداد کلیک: 2787
عنوان انگلیسی: Equations of Motion in State Space
لینک: http://codesara.ir/content/m1013326-equations-of-motion-to-state-space
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1013326
تعداد کلیک: 2146
عنوان انگلیسی: Kepler State Transition Matrix (MEX)
لینک: http://codesara.ir/content/m1536604-kepler-state-transition-matrix-mex
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1536604
تعداد کلیک: 944
عنوان انگلیسی: MPC -- Multivariable Constrained State Space example
لینک: http://codesara.ir/content/m1572906-mpc-multivariable-constrained-state-space-example
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1572906
تعداد کلیک: 665
عنوان انگلیسی: MPC Tutorial III -- MPC in Simulink V2
لینک: http://codesara.ir/content/m1573220-mpc-tutorial-iii-mpc-in-simulink-v2
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1573220
تعداد کلیک: 952
عنوان انگلیسی: Balanced Truncation
لینک: http://codesara.ir/content/m1143890-balanced-truncation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1143890

فیلم آموزشی رایگان ابزارها و روش های فضای حالت برای کنترل خطی در متلب (بخش یکم)