معادلات حرکت در فضای حالت

عنوان انگلیسی: Equations of Motion in State Spaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۱۵کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivecontrol designequation of motionsimulationstate spacesymbolicسیستم های پروازیکاربرد Read More →

آموزش MPC III — MPC در سیمیولینک V2

عنوان انگلیسی: MPC Tutorial III — MPC in Simulink V2زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۲کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryMPCsimulinkSystems theorytutorialاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی Read More →

برش متعادل

عنوان انگلیسی: Balanced Truncationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۳کلید واژه ها:automationbalancedControl SystemsControl theorymodel reductionsingular value decompositionSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلبرش Read More →

آموزش MPC III — MPC در سیمیولینک V2

عنوان انگلیسی: MPC Tutorial III — MPC in Simulink V2زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۰۱کلید واژه ها:Model Predictive ControlMPCsimulinktutorialتئوری کنترلسیستم دینامیکیکنترل پیش‌بینانه مدلکنترل چند Read More →