آموزش فیلتر کالمن بی رد یا UKF

عنوان انگلیسی: Learning the Unscented Kalman Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۹۸۹کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاaircraftairplaneapproximationdear prof yi caoextended kalextended kalman filterf Read More →

تقریب حالت سیستم قدرت با استفاده از WLS

عنوان انگلیسی: Power System State Estimation using WLSزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۲۳کلید واژه ها:estimationestimationbbusppgmits very goodpowerPower Systemstatesystemweighted least square methodانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه قدرتسیستم Read More →

تقریب حالت سیستم قدرت

عنوان انگلیسی: Power system state estimationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۵۳کلید واژه ها:approximationcontrol designenergy controloptimizationpid controlPower Systemstate estimationwater treatmentانرژیپیش بینیتخمینتخمین حالتتخمین خطیتوان الکتریکیحالتخطای تخمینرگرسیونسامانه Read More →

فیلتر کالمن خطی

عنوان انگلیسی: Linear Kalman Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۵۳کلید واژه ها:kalmankalman filterkalman filteringKFlinear estimationlinear kalman filterlinear quadratic estimationLQEPrediction Problemsstate space estimationتخمین درجه دو Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: اکتشافات تخمین محور برای احتمالات مسئله فروشنده دوره گرد

عنوان انگلیسی: Thesis:Estimation-based Metaheuristics for the Probabilistic Traveling Salesman Problemتعداد کلیک: ۱۱۳۱کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود Read More →