مدل سازی منطق حالت در متلب embedded

عنوان انگلیسی: Modeling Mode Logic in Embedded MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۴۰کلید واژه ها:embedded matlabfsmhdlmealymooreState FlowStateflowاستیت فلوبرنامه نویسی گرافیکیجریان حالتسیمیولینکشبیه سازیماشین حالتمدل سازیمدل Read More →

راه حل خودکار و ورودی خطی مدل های DSGE

عنوان انگلیسی: Automatic Solution and Log Linearisation of DSGE Modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۷۶کلید واژه ها:dsgeEconomicsEconomics in MATLABlog linearisationlog linearizationmacroeconomicsMATLAB for Economicsmupadsymbolic toolboxاقتصادتحلیل Read More →