باس واسط با هدف کنی KPIB

عنوان انگلیسی: KPIB — Kenny-Purpose Interface Busزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۶۱کلید واژه ها:automationInstrument ControlkeysightmeasurementTemperature Controlابزار دقیقترمودینامیکترموستاتتغییر دماخودکار سازیدمادمای محیطسیستم کنترلسیستم کنترل حرارتشبکه عصبیکنترل Read More →

تحلیل طیف نوری Agilent 86141B

عنوان انگلیسی: Agilent 86141B Optical Spectrum analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۲۳کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABCommunicationsdata exportinstrument driverkeysightmeasurementmodelingسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

اسپکتروم آنالایزر FS300 رود و شوارتز

عنوان انگلیسی: Rohde and Schwarz FS300 Spectrum Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۵۸کلید واژه ها:automationdriversfs300Instrument Controlinstrument driversrohde schwarzspectrum analyzertestابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل Read More →

تحلیل کننده طیفی Agilent 86141B – جمع آوری داده

عنوان انگلیسی: Agilent 86141B Optical Spectrum analyzer -data acquisitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۹کلید واژه ها:AerospaceCommunicationsdaqDAQ Carddata acquisitiondata exportinstrument driverkeysightmeasurementmodelingsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش Read More →

تحلیلگر طیفی صدا

عنوان انگلیسی: Audio Spectrum Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۶۹کلید واژه ها:analizador de espectrps de audioanalyzerapplicationaudio spectrumaudio spectrum analyzerautomationdaqDAQ Carddata acquisitionDigital Signal ProcessingdspexampleImage AcquisitionInstrument Read More →

اسپکتروم آنالایزرهای FSP رود و شوارتز

عنوان انگلیسی: Rohde and Schwarz FSP Spectrum Analyzersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۳کلید واژه ها:automationdriversfspInstrument Controlinstrument driversrohde schwarzspectrum analyzerابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل Read More →

اسپکتروم آنالایزرهای FSEx30 رود و شوارتز

عنوان انگلیسی: Rohde and Schwarz FSEx30 Spectrum Analyzersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۳۵کلید واژه ها:automationfsefsexInstrument Controlinstrument driversrohde schwarzspectrum analyzertestابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل Read More →

اسپکتروم آنالایزرهای FSH رود و شوارتز

عنوان انگلیسی: Rohde and Schwarz FSH Spectrum Analyzersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۷۸کلید واژه ها:automationfshInstrument Controlinstrument driversrohde schwarzspectrum analyzertestابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل Read More →