کتابخانه شبه طیفی Laguerre

عنوان انگلیسی: Laguerre spectral_pseudospectral libraryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۲کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلcollocationDifferential Equationlaguerreodepseudospectralsemiinfinitespectralunboundedحل ODE در متلبحل عددی ODE در متلبحل معادلات Read More →

فیلتر تمایز و ملایم سازی Savitzky-Golay

عنوان انگلیسی: ۲D and 3D Spectra of Savitzky-Golay Smoothing and Differentiation Filtersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۹کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاfilter analysisFilter Read More →

ابزار چبیشف

عنوان انگلیسی: ChebyshevToolsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۶کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلchebyshevDifferential Equationdifferential equationsmathematicsodequasi inversespectral differentiationحل ODE در متلبحل عددی ODE در متلبحل Read More →

M-file برای تحلیل طیفی صدا

عنوان انگلیسی: M- file for Audio spectral analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۹۱کلید واژه ها:audio signalautomationchemistryControl SystemsControl theoryfourier spectral powerphysicssound analysissound cardSystems theoryاتوماسیونسیستم های Read More →

متعادل کننده

عنوان انگلیسی: Equalizerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۳۰کلید واژه ها:analog inputaudio processingdaqDAQ Carddata acquisitionguimeasurementpower spectral densitysignal processingVideo Processingwinsoundاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش Read More →

حذف نویز از سیگنال صوتی (صدا)

عنوان انگلیسی: Audio Noise Suppressorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۸۷کلید واژه ها:audioaudio processingDigital Signal ProcessingdspnoiseNoise Cancellationnoise cancellernoise suppressorspectral subtspeechVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش Read More →