نمودار BER در مقابل SNR برای QAM 8-ARY

عنوان انگلیسی: BER vs. SNR plot for 8-ary QAMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۴کلید واژه ها:CommunicationsSignal-to-Noise Ratiosnrاندازه گیریپردازش سیگنالتوان نویزخطای اندازه‌گیری‌ هاسیگنالمهندسی مخابراتنرخ سیگنال Read More →

چگونگی رسم چند منحنی با snr

عنوان انگلیسی: how to plot multiple curves with snrزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۹۹کلید واژه ها:CommunicationsSignal-to-Noise Ratiosnrاندازه گیریپردازش سیگنالتوان نویزخطای اندازه‌گیری‌ هاسیگنالمهندسی مخابراتنرخ سیگنال Read More →

ایجاد نویز AWGN یا نویز گوسی سفید افزایشی

عنوان انگلیسی: create awgn noiseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۴۰۲کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNCommunicationsانتقال اطلاعاتسیستم های مخابراتیطراحی سیستم مخابراتی در متلبطراحی و تحلیل Read More →

منحنی BER برای BPSK در محیط گاوسی

عنوان انگلیسی: BER Curve for BPSK in Gaussian Environmentزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۶۹کلید واژه ها:AWGNberber vs snrbpskCommunicationsgaussiansignal processingsnrمنحنی BER برای BPSK در محیط Read More →

نرخ خطای بیتی BFSK در کانال AWGN

عنوان انگلیسی: Bit Error Rate of BFSK in AWGN Channelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۰۶کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNCommunicationsانتقال اطلاعاتسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →

نرخ خطای بیتی BPSK در کانال AWGN

عنوان انگلیسی: Bit Error Rate of BPSK in AWGN Channelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۷۳کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNCommunicationsانتقال اطلاعاتسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →

شبیه سازی نرخ خطای بیتی BPSK

عنوان انگلیسی: BPSK Bit Error Rate simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۶کلید واژه ها:berbpskcorrelative detectorsimulationtype detectorBinary Phase-Shift KeyingbpskDigital Modulationmodulationفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اختلاف فاز باینریمدولاسیونمدولاسیون دیجیتالمدولاسیون Read More →