نتایج جستجو برای «smoothing»

تعداد کلیک: 2684
عنوان انگلیسی: Adaptive-Degree Polynomial Filter (Savitzky-Golay Filter)
لینک: http://codesara.ir/content/m1170955-adaptive-degree-polynomial-filter-savitzky-golay-filter
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1170955
تعداد کلیک: 1120
عنوان انگلیسی: Savitzky-Golay smoothing filter
لینک: http://codesara.ir/content/m1199556-savitzky-golay-smoothing-filter
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1199556
تعداد کلیک: 2924
عنوان انگلیسی: Local Regression 2D
لینک: http://codesara.ir/content/m1304602-local-regression-2d
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1304602
تعداد کلیک: 2813
عنوان انگلیسی: Guided Filter
لینک: http://codesara.ir/content/m1131136-guided-filter
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1131136
تعداد کلیک: 694
عنوان انگلیسی: 2D and 3D Spectra of Savitzky-Golay Smoothing and Differentiation Filters
لینک: http://codesara.ir/content/m1364007-2d-and-3d-spectra-of-savitzky-golay-smoothing-and-differentiation-filters
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1364007

فیلم آموزشی رایگان هموارسازی (یا Smoothing) داده های نویزی در شیمی