حرکت میانگین moving_average v3.1 (Mar 2008)

عنوان انگلیسی: moving_average v3.1 (Mar 2008)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)توضیحات:Smooths a matrix (with/without NaN’s) via recursive moving average method and eliminates data gaps. MOVING_AVERAGE(X,F) smooths Read More →

منحنی بازده اسپیلاین مکعبی طبیعی

عنوان انگلیسی: Natural Cubic Splines Yield Curveزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۱۵کلید واژه ها:Curve FittingfinanceFunction ApproximationFunction Fittingnatural cubic splineseed pointsstatisticsyield curvezero yield curveاستنباط آماریانالیز Read More →

توصیف نرم های LTI یعنی H2 و Hinf

عنوان انگلیسی: Illustration of LTI norms — H2 and Hinfزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۳۶کلید واژه ها:h2hinflti systemsnonsmoothnormOptimal Controlبرنامه ریزی پویابهینه سازیتئوری کنترل بهینهسیستم Read More →

OpenOpt

عنوان انگلیسی: OpenOptزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۹۳کلید واژه ها:Crossovergenetic algorithmglobalgpllocalmutationnoisynonsmoothoctaveoptimizationParticle Swarm Optimizationpsosolverآموزش الگوریتم PSOالگوریتم PSOالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت استعماریالگوریتم Read More →

ملایم سازی گاوسی سه بعدی کارآمد با استفاده از کانولوشن از طریق حوزه فرکانس

عنوان انگلیسی: Efficient three-dimensional (3D) Gaussian smoothing using convolution via frequency domainزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۵۲کلید واژه ها:۳dConvolutionfastfrequency domainfunctional analysisgaussian smoothingvolumetricبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش Read More →

برازش GLM با جریمه درجه دوم

عنوان انگلیسی: Fit GLM with quadratic penaltyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۶۵کلید واژه ها:evidencegeneralized linear modelglmLinear Regressionmapmarginal likelihoodmaximum a posterioripenalized regressionquadratic penaltyregularizationsmoothness priortikhonov regularizationweight Read More →

سری های فوریه با تقریب سیگما

عنوان انگلیسی: Fourier series with sigma approximationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۴کلید واژه ها:Fourier SerieslanczosOscillatorsigma approximationاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازسری های فوریه Read More →

انیماتور – متحرک کردن داده ها

عنوان انگلیسی: ANIMATOR – animate dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۶۰کلید واژه ها:animateanimationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseframesguihandle graphicsmovieoopvisualizeانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در Read More →