نتایج جستجو برای «sliding mode»

عنوان انگلیسی: کنترل زمان محدود ماشین با یک تریلر به کمک روش TSM)Terminal Sliding Mode)
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-380
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-380
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2435/icee2012-4.html

Sliding and Terminal Sliding Mode Control of a 3-Axis Flight Motion Simulator