باندساز IQ

عنوان انگلیسی: IQ Baseband Builderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۱۰کلید واژه ها:agilent 33509bagilent 33510bagilent 33511bagilent 33512bagilent 33519bagilent 33520bagilent 33521aagilent 33521bagilent 33522aagilent 33522bautomationbasebandcommunication waveformsCommunicationsCommunicaton Systemguii Read More →

متعادل کننده، audioplayer، GUI

عنوان انگلیسی: Equalizer, audioplayer, GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۰کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاdaqDAQ Carddata acquisitiondspeqequalizerFilter Designguiiirmeasurementplayersignal processingsliderاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع Read More →

GUI برای داده های حجمی سه بعدی

عنوان انگلیسی: GUI for Visualizing 3D Volumetric Dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۶۱کلید واژه ها:۳darraysdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseisosurfacerendering volumesvisualizingvolumeانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش Read More →

ناوبر سطح پارتو

عنوان انگلیسی: Pareto surface navigatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۶۶کلید واژه ها:convex surfaceLinear OptimizationLinear ProgrammingLPmultiobjectivenavigationoptimizationparetoبرنامه ریزی پویابرنامه ریزی خطیبرنامه نویسی پویابرنامه نویسی خطیبهینه سازیبهینه Read More →

مشاهده گر دیتابیس MQT

عنوان انگلیسی: MQT Database Viewerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۹کلید واژه ها:annotationsBiomedical EngineeringECGElectrocardiographyguimedicalپردازش سیگنال های زیستیتحلیل سیگنال های قلبیسنجش سیگنال های زیستیسنجش سیگنال های Read More →

رسم کننده توزیع احتمال

عنوان انگلیسی: Probability Distribution Plotterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۵۰کلید واژه ها:cdfexcelhazard ratepdfprobabilityReliabilitySpreadsheetSPSSstatisticsاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهرسم کننده توزیع احتمالProbability Distribution Plotter Read More →