کنترل و شبیه سازی سیستم الکتریکی خودرو

عنوان انگلیسی: Automotive Electrical System Simulation and Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۲۷کلید واژه ها:alternatorAutomative Electrical Systemautomotivebatterycontrol designdemoelectricallead acidleadacidoptimizationsimulationsimulinkvehicleبرق خودروخودروخودروسازیسیستم برق خودروصنعت خودروسازیطرحی سیستم Read More →

شبیه سازی رادار

عنوان انگلیسی: RADAR simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۵۰کلید واژه ها:aerodefaerodef، هوا فضا، هوا فضا، سرد، تشخیص و محدوده، خطا با استفاده از بار، Read More →

Simulation and Analysis of a TET-Walker Robot Motion

عنوان انگلیسی: Simulation and Analysis of a TET-Walker Robot Motionتعداد کلیک: ۱۴۱۸کلید واژه ها:reconfigurable robottetrahedron robottumbling gaitwalking gait.Simulation and Analysis of a TET-Walker Robot MotionSimulation Read More →