درایور حرکت برای SimMechanics

عنوان انگلیسی: Motion Driver for SimMechanicsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۲۵کلید واژه ها:modelingsimmechanicssimulationسیستم مکانیکیشبیه سازیشبیه سازی رباتشبیه سازی سخت افزارشبیه سازی سیستم های مکانیکیشبیه Read More →

مدل سازی قسمت متحرک بال در SimMechanics

عنوان انگلیسی: Aileron Model in SimMechanicsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۱۹۲کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomationControl SystemsControl theoryelectricalhydraulicmultibodyphysical modelingReport Generatorsimelectronicssimhydraulicssimmechanicssimmechanics2gsimscapeSystems theoryاتوماسیونارائه گزارش در متلبالکترونیکالکترونیک Read More →

شبیه سازی یک خودروی ۴ چرخ به صورت کامل در سیمیولینک (با استفاده از SimMechanics)

عنوان انگلیسی: ۴ Wheel Vehicle Simulation with Simulink (SimMechanics)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۴۷کلید واژه ها:amirkabir universityautomotivedampermechanicsodesimmechanicssimulationspringtirevehiclevibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم مکانیکیسیستم های ارتعاشیشبیه سازیشبیه سازی Read More →

مترونوم با استفاده از SimMechanics

عنوان انگلیسی: Metronome using SimMechanicsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۵۰کلید واژه ها:mechanical modelingmetronome simmechanics simplesimmechanicsسیستم مکانیکیشبیه سازیشبیه سازی رباتشبیه سازی سخت افزارشبیه سازی سیستم Read More →

پاندول چرخشی Furuta

عنوان انگلیسی: Furuta (rotary) Pendulumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۲۱کلید واژه ها:dynamicsmodelingnonlinearpendulumsimmechanicssimulationسیستم مکانیکیشبیه سازیشبیه سازی رباتشبیه سازی سخت افزارشبیه سازی سیستم های مکانیکیشبیه سازی Read More →

شبیه سازی گانتری چرخشی

عنوان انگلیسی: Rotatory Gantry Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۸کلید واژه ها:control designsimmechanicssimulinkسیستم مکانیکیشبیه سازیشبیه سازی رباتشبیه سازی سخت افزارشبیه سازی سیستم های مکانیکیشبیه Read More →

تمرین های آموزشی مدل سازی فیزیکی

عنوان انگلیسی: Physical Modeling Tutorial Exercisesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۴۵کلید واژه ها:physical modelingsimdrivelinesimelectronicssimhydraulicssimmechanicssimmechanics2gSimPowerSystemsimpowersystemssimscapesimscape simmechanics simdriveline simhydraulics simpowersystemssimulationState FlowStateflowاستیت فلوالکترونیکالکترونیک در سیمیولینکبرنامه نویسی گرافیکیجریان Read More →