شبیه ساز Flickermeter

عنوان انگلیسی: Flickermeter Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۰۲کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryElectrical EngineeringElectronic EngineeringelectronicsemcmeasurementpowersimulationSystems theoryاتوماسیونادوات نیمه هادیالکترونیکسیستم های کنترلفیزیک الکترونیککاربرد متلب در الکترونیکمدارهای Read More →

مبدل باک– حلقه بسته

عنوان انگلیسی: Buck Converter — Close Loopزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۹۲کلید واژه ها:Buck Converterclose loop buck converterdc dc converterDiodeindustrial electronicspower electronicsPower SystemSimPowerSystemstep down Read More →

یکسو ساز دیودی نیم موج با دیود هرز گرد

عنوان انگلیسی: Half wave Diode based rectifier with Free wheeling diodeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۲۶کلید واژه ها:Diodeindustrial electronicspower electronicsRecctifierrectifierssim power systemSimPowerSystemsimulationsimulinkuncontrolled rectifierادوات الکترونیکیادوات Read More →

یکسو ساز دیودی نیم موج

عنوان انگلیسی: Half wave Diode based rectifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۹۹کلید واژه ها:Diodeindustrial electronicspower electronicsPower SystemRecctifierrectifiersim power systemSimPowerSystemsimulinkادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات نیمه Read More →

یکسو کننده تمام موج با دیود هرز گرد

عنوان انگلیسی: Full wave Rectifier with free Wheeling Diodeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۰۶کلید واژه ها:center tapped transformerDiodepower electronicsPower SystemRecctifierrectifiersim power systemSimPowerSystemsimulationsimulinkادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی Read More →

یکسو ساز تمام موج با ضربان مرکزی

عنوان انگلیسی: Center Tapped Full Wave Rectifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۴۸کلید واژه ها:center tapped transformerfull wave rectifierPower SystemRecctifierrectifiersim power systemSimPowerSystemsimulationsimulinkالکترونیکانرژیبرقتبدیل انرژی الکتریکیتوان الکتریکیجریانجریان Read More →