تولید، ارسال و دریافت سیگنال با رویکرد OFDM

عنوان انگلیسی: OFDM signal generation, transmission and receptionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۷۲کلید واژه ها:۴gofdmOrthogonal Frequency-Division Multiplexingwireless communicationsآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم فرکانسمالتی پلکسینگمدولاسیونمدولاسیون باند پایه‌مدولاسیون Read More →

تولید شکل موج سیگنال BPSK

عنوان انگلیسی: Generation of BPSK signal waveformزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۲کلید واژه ها:Binary Phase-Shift KeyingbpskCommunicationsDigital Modulationmodulationpsk waveformفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اختلاف فاز باینریمدولاسیونمدولاسیون دیجیتالمدولاسیون مبتنی Read More →

شبیه ساز نویز و فیلتر DTMF

عنوان انگلیسی: DTMF Filtering and Noise Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۹کلید واژه ها:dspdtmf noise filteringOscillatorsignal processingtoneاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازشبیه ساز Read More →

تولید نشانه ofdm

عنوان انگلیسی: ofdm symbol generationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۴۷کلید واژه ها:CommunicationsgoodofdmOrthogonal Frequency-Division Multiplexingsignal processingآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم فرکانسمالتی پلکسینگمدولاسیونمدولاسیون باند پایه‌مدولاسیون تقسیم فرکانس عمود Read More →

پیاده سازی OFDM با QPSK

عنوان انگلیسی: OFDM with QPSKزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۷۴کلید واژه ها:modulation techniqueofdmofdm using orthognality matrixofdm using qpskOrthogonal Frequency-Division MultiplexingpskqamqpskQuadrature Phase-Shift Keyingsignal generationwimaxwirelwirelessآنالوگتسهیم سازیتسهیم Read More →

پیاده سازی OFDM با QPSK برای R14

عنوان انگلیسی: OFDM with QPSK for R14زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۴۷کلید واژه ها:equalization channel for lmsjpegmodulation techniqueofdmOrthogonal Frequency-Division MultiplexingpskqamqpskQuadrature Phase-Shift Keyingsignal generationwimaxwirelwirelessآنالوگتسهیم سازیتسهیم Read More →

رمزگذار-رمزگشای DTMF (تولید و شناسایی)

عنوان انگلیسی: DTMF Encoder-Decoder (Generation and Detection)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۸کلید واژه ها:decoderdetectorDigital Signal Processingdspdtmfdualencoderfrequencygeneratormultitoneپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته زماندی اس Read More →