نتایج جستجو برای «shell»

تعداد کلیک: 822
عنوان انگلیسی: Axial Symmetric Single Curved Rigid Body Motion Shell(Flügge and Conrad)
لینک: http://codesara.ir/content/m1411851-axial-symmetric-single-curved-rigid-body-motion-shellflugge-and-conrad
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1411851

حرکت Shell جسم صلب منحنی تک متقارن محوری