نتایج جستجو برای «serial»

تعداد کلیک: 1094
عنوان انگلیسی: Realterm communications suite
لینک: http://codesara.ir/content/m1515037-realterm-communications-suite
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1515037
تعداد کلیک: 677
عنوان انگلیسی: Real time Data plot from serial port
لینک: http://codesara.ir/content/m1705552-real-time-data-plot-from-serial-port
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1705552
تعداد کلیک: 2437
عنوان انگلیسی: RS232 Blockset
لینک: http://codesara.ir/content/m1321217-rs232-blockset
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1321217
تعداد کلیک: 607
عنوان انگلیسی: MATLAB serial - code example
لینک: http://codesara.ir/content/m1513602-matlab-serial-code-example
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1513602
تعداد کلیک: 1511
عنوان انگلیسی: Modbus RS232 ASCII Communication Functions
لینک: http://codesara.ir/content/m1705441-modbus-rs232-ascii-communication-functions
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1705441
تعداد کلیک: 1727
عنوان انگلیسی: ofdm receiver
لینک: http://codesara.ir/content/m1628441-ofdm-receiver
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1628441
تعداد کلیک: 1478
عنوان انگلیسی: Eurotherm Modbus RS232 Control
لینک: http://codesara.ir/content/m1705330-eurotherm-modbus-rs232-control
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1705330

رابط کاربری گرافیکی ساده برای ارتباط پورت سریال