تقریب گرهای کانال LS و MMSE برای OFDM

عنوان انگلیسی: LS and MMSE channel estimators for OFDMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۸۹کلید واژه ها:channel estichannel estimationhighlightingmmsemse comaremse comarewofdmOrthogonal Frequency-Division Multiplexingsimulationwirelessآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم Read More →

منحنی های سیستم های ارتباطی مرجع

عنوان انگلیسی: Communication Systems Reference Curvesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۴۲کلید واژه ها:AWGNberCommunicationsCommunicaton SystemConvolutionconvolutional codedemofading channelfunctional analysismonte carlorayleighsimulinkwirelessالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیبینایی Read More →

تقویت و جلو انداختن پروتکل همکاری

عنوان انگلیسی: Amplify and Forward Cooperative Protocolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۹کلید واژه ها:AmplifierAmplifier in MATLABamplify and forwardAnalog Amplifiercoopeartive communicationrelay networkser for qpskآمپلیفایرامپلیفایرتقویت کنندهتقویت Read More →

سیستم مدولاسیون تقسیم فرکانس متعامد یا OFDM در متلب

عنوان انگلیسی: OFDM systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۲۶کلید واژه ها:berdown samplingdownsamplingofdmofdm receiverofdm transmitterOrthogonal Frequency-Division Multiplexingover samplingpaprparallel to serialserserial to parallelup samplingupsamplingآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم Read More →

گیرنده ofdm

عنوان انگلیسی: ofdm receiverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۵۹کلید واژه ها:berdown samplingdownsamplingofdmofdm receiverofdm transmitterOrthogonal Frequency-Division Multiplexingover samplingpaprparallel to serialserserial to parallelup samplingupsamplingآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم Read More →

شبیه سازی MPSK

عنوان انگلیسی: MPSK simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۸کلید واژه ها:۸pskberbpskgray codingguiinformation theorympsknot a functionqpskserwirelessاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی تک فازموتور Read More →