نتایج جستجو برای «ser»

تعداد کلیک: 907
عنوان انگلیسی: LS and MMSE channel estimators for OFDM
لینک: http://codesara.ir/content/m1627894-ls-and-mmse-channel-estimators-for-ofdm
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1627894
تعداد کلیک: 816
عنوان انگلیسی: Amplify and Forward Cooperative Protocol
لینک: http://codesara.ir/content/m1042917-amplify-and-forward-cooperative-protocol
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1042917
تعداد کلیک: 2196
عنوان انگلیسی: Communication Systems Reference Curves
لینک: http://codesara.ir/content/m1172502-communication-systems-reference-curves
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1172502
تعداد کلیک: 1620
عنوان انگلیسی: ofdm receiver
لینک: http://codesara.ir/content/m1628441-ofdm-receiver
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1628441
تعداد کلیک: 1049
عنوان انگلیسی: MPSK simulation
لینک: http://codesara.ir/content/m1503041-mpsk-simulation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1503041

محاسبه نرخ خطای بیتی OFDM در کانال AWGN با استفاده از BPSK