تولید جایگشت جامع

عنوان انگلیسی: Generate Exhaustive Permutationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۶۰کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxcombinatoricsdatagenerationgeneratorpermutationprobabilitystringsymbolsاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده ورزیزیست شناسیزیست Read More →

حل کننده تیزر مغز

عنوان انگلیسی: Brain Teaser Solverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۸کلید واژه ها:Brainbrain teasercoindicegameiidoutcomerandom timesequenceتحلیل مغز انسانتحلیل مغز انسان در متلبتحلیل مغز در متلبتصویر برداری Read More →

Eigen های تصادفی

عنوان انگلیسی: Eigenshuffleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۴۵کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryeigeigenvalueseigenvectorsordersequenceSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلEigen های تصادفیEigenshuffle فرم عضویت Read More →

سکه و تاس

عنوان انگلیسی: Coin And Diceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۱کلید واژه ها:carlocoindicemontemonte carlorandomsimulationtossالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی تصادفیفرایندهای تصادفیلاس وگاسمونت Read More →

یافتن و دست یابی به ابزارها با استفاده از مدل یا نام تولید کننده

عنوان انگلیسی: FINDSEQزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۹۵کلید واژه ها:adjacentchunkscodingconsecutiveEncodingfindInformation Securitylengthrepeatedrunsequenceامنیت اطلاعاترمزگذاریرمزنگاریفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اطلاعاتکدینگمهندسی مخابراتیافتن و دست یابی به ابزارها با استفاده از مدل Read More →

دنباله مستقیم طیف گسترده (DS SS)

عنوان انگلیسی: Direct Sequence Spread Spectrum(DS SS)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۴۳کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton Systemmathematicsتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →