طول دوره مداری یک ماهواره

عنوان انگلیسی: Orbital Periods of a Satelliteزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۸۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABmathematicssimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

سیستم های ردیابی ماهواره بر پایه GUI

عنوان انگلیسی: GUI based Satellite Tracking Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۰۱کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABazimuthelevationsatellite trackingtleسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

تولباکس سطح حفاظت

عنوان انگلیسی: Protection Level Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۲۰۶کلید واژه ها:aircraftairplanecomposite protection levelconspiring biaseplgbasgnssgpshorizontal protection levelhplhplcintegritylaasplprecision approachprotection levelradial protection levelrplrplcsbassplvertical protection levelvplvplcwaasاجسام پروازیتحلیل Read More →

آنالیز شاخص تصویر فراطیفی

عنوان انگلیسی: Hyperspectral Image Index Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۸۷کلید واژه ها:Entropyergashyperspectral image analysisimage comparisonimage indicesindexinformation theoryrasermseSpreadsheetSPSSآنتروپیاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتجدولجدول Read More →