نتایج جستجو برای «santosh shah»

تعداد کلیک: 550
عنوان انگلیسی: AM, FM Familiarization
لینک: http://codesara.ir/content/m1275788-am-fm-familiarization
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1275788
تعداد کلیک: 489
عنوان انگلیسی: M-QAM modulation and demodulation
لینک: http://codesara.ir/content/m1106163-m-qam-modulation-and-demodulation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1106163
تعداد کلیک: 987
عنوان انگلیسی: n-PSK modulation and demodulation
لینک: http://codesara.ir/content/m1579162-n-psk-modulation-and-demodulation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1579162

کد گشایی تکراری در مقابل کدگشایی ویتربی — A Comarison