مجموعه بلوک RS232

عنوان انگلیسی: RS232 Blocksetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۶۴کلید واژه ها:automationbinary das finde ich suuuupppper format rs232 simulink stringBiomedical EngineeringECGElectrocardiographyInstrument Controlابزار دقیقپردازش سیگنال های Read More →

مجموعه بلوک RS232+LAN

عنوان انگلیسی: RS232+LAN Blocksetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۰۵کلید واژه ها:LANLocal Area Networkmanagement rs232 simulink string tcp utilitiesSerial Portاترنتاینترنتپورتپورت سریالپورت موازیدرگاهدرگاه سریالسخت افزارشبکه رایانه Read More →

کنترل یوروترم Modbus RS232

عنوان انگلیسی: Eurotherm Modbus RS232 Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۹۰کلید واژه ها:eurothermmodbusrs232serialSerial PortTemperature Controlپورتپورت سریالپورت موازیترمودینامیکترموستاتتغییر دمادرگاهدرگاه سریالدمادمای محیطسخت افزارسیستم کنترل حرارتکنترل حرارتکنترل Read More →

توابع ارتباطی اسکی Modbus RS232 ASCII

عنوان انگلیسی: Modbus RS232 ASCII Communication Functionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۷۷کلید واژه ها:asciilongitudinal redundancy checkmodbusplc programmable logic controllerrs232serialSerial Portپورتپورت سریالپورت موازیدرگاهدرگاه سریالسخت افزارگذرگاهگذرگاه Read More →