جهت مطلق (روش هورن)

عنوان انگلیسی: Absolute Orientation – Horn’s methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۱۱کلید واژه ها:absolute orientationaffineaffine transformcomputer visioncoordinate transformationDigital Image Processingfiducialfiducial registrationimage processinglandmarkmotionpointpoint registrationquaternionregistrationrigid registrationrigid Read More →

تولباکس (جعبه ابزار) ژئودزیک

عنوان انگلیسی: Geodetic Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۶۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABanglecoordinatecoordinatesdateearth sciencegeodesygeodeticgeomaticsgpsgps weekjulianmathematicsmeasurementoptimizationstatisticsstatistics surveyingسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

شبیه سازی چرخش دیسک در داخل یک سیلندر

عنوان انگلیسی: Disk Rotation Simulation inside a cylinderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۶۰کلید واژه ها:diskfrictionmechanical modelingOscillatorrotationsimulationاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازشبیه سازی چرخش Read More →

نمایش انیمیشنی دوران های اویلری

عنوان انگلیسی: animEulerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۹۶کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABanimationdemodirection cosineseuler anglesسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

جعبه ابزار فیلتر پیوستگی بهبود لبه های تصویر

عنوان انگلیسی: Image Edge Enhancing Coherence Filter Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۷۰۲کلید واژه ها:۲d3danisotanisotroanisotropic diffusioncoherence enhancingcoherenceenhancingcolorcomputer visiondenoisingdiffusiondiffusion filteringdiffusion schemeDigital Image Processingedgeedge enhancingeigen valueseigen Read More →

درک زاویه اویلر

عنوان انگلیسی: Understanding the Euler Anglesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۱۹کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABco ordinateeuler angleflight dynamicsreference framesrotationسیستم های پروازیکاربرد متلب در Read More →