مدل سازی ریسک اعتباری با استفاده از متلب

عنوان انگلیسی: Credit Risk Modeling with MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۴۰کلید واژه ها:bondcredit riskcvarfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmonte carloSpreadsheetSPSStransition matricestreebaggervarاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های Read More →

تولباکس و جعبه ابزار ARMAX-GARCH-K برای تخمین، پیش بینی، شبیه سازی و تحلیل ارزش در معرض خطر

عنوان انگلیسی: ARMAX-GARCH-K Toolbox (Estimation, Forecasting, Simulation and Value-at-Risk Applications)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۶۲۲کلید واژه ها:agarchapgarchegarchextreme valuefinanceFinancial EngineeringForcastingforecastinggarchgaussiangedGeneralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticitygeneralized exponentialgjrgarchgram charlierhansens Read More →

تحلیل ریسک و اختصاص سرمایه

عنوان انگلیسی: Risk and Asset Allocationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۹۵۴کلید واژه ها:analysiscoherent riCopulacorrelationfinanceFinancial EngineeringMarkov Chainmaximum likelihoodmodelingmonte carlomultivariate distributionsNonlinear CorrelationProbablistic Modelshrinkagevalue at riskاحتمالاتالگوریتم محاسباتیالگوریتم Read More →

الگوریتم مرزی کاپیولا یا CMA

عنوان انگلیسی: Copula-Marginal Algorithm (CMA)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۶کلید واژه ها:CopulacorrelationNonlinear Correlationportfolio managementProbablistic Modelquantitative financerisk managementstatisticsاحتمالاتکاپیولامدل سازی Copulaمدل سازی احتمالیمدل سازی وابستگیمدل سازی Read More →

مثال هایی در زمینه مدیریت ریسک و سبد سهام پیشرفته

عنوان انگلیسی: Exercises in Advanced Risk and Portfolio Managementزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۷۹کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringmeucci_exercisesriskportfoliomgmt10_estimationriska_generalchoicoptimizationportfolio managementquantitative financerisk managementstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم Read More →

دموهای سمینار مالی

عنوان انگلیسی: Financial Seminar Demosزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۰۴کلید واژه ها:analysisfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmodelingmonte carloportfolio var risk management fixed income interest rates seminaSpreadsheetSPSSاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلالگوریتم Read More →

تخصیص بولی مقاوم

عنوان انگلیسی: Robust Bayesian Allocationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۱۳کلید واژه ها:arpm attendeefinanceFinancial EngineeringOptimal Controlportfolio managementquantitative financerisk managementstatisticsبرنامه ریزی پویابهینه سازیتئوری کنترل بهینهتحلیل مالیتحلیل Read More →