نتایج جستجو برای «rigid»

تعداد کلیک: 777
عنوان انگلیسی: estimateRigidTransform
لینک: http://codesara.ir/content/m1129266-estimaterigidtransform
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1129266
تعداد کلیک: 1797
عنوان انگلیسی: Absolute Orientation - Horn's method
لینک: http://codesara.ir/content/m1125638-absolute-orientation-horns-method
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1125638
تعداد کلیک: 822
عنوان انگلیسی: Axial Symmetric Single Curved Rigid Body Motion Shell(Flügge and Conrad)
لینک: http://codesara.ir/content/m1411851-axial-symmetric-single-curved-rigid-body-motion-shellflugge-and-conrad
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1411851
تعداد کلیک: 5485
عنوان انگلیسی: Inverted Pendulum
لینک: http://codesara.ir/content/m1153572-inverted-pendulum
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1153572

“تبدیل براورد سخت “