نتایج جستجو برای «rgb»

تعداد کلیک: 1116
عنوان انگلیسی: 3D histogram of RGB image
لینک: http://codesara.ir/content/m1215392-3d-histogram-of-rgb-image
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1215392
تعداد کلیک: 1606
عنوان انگلیسی: Color Threshold
لینک: http://codesara.ir/content/m1492601-color-threshold
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1492601
تعداد کلیک: 869
عنوان انگلیسی: RGBImageToTransparentPNG
لینک: http://codesara.ir/content/m1485445-rgbimagetotransparentpng
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1485445
تعداد کلیک: 887
عنوان انگلیسی: Convert RGB into YUV format
لینک: http://codesara.ir/content/m1801583-convert-rgb-into-yuv-format
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1801583
تعداد کلیک: 752
عنوان انگلیسی: Illumumination Compensation in RGB space
لینک: http://codesara.ir/content/m1355427-illumumination-compensation-in-rgb-space
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1355427
تعداد کلیک: 686
عنوان انگلیسی: mean vector of RGB image
لینک: http://codesara.ir/content/m1024100-mean-vector-of-rgb-image
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1024100

هیستوگرام سه بعدی تصویر RGB