یکسو کننده تمام موج پل با دیود هرز گرد

عنوان انگلیسی: Full Wave Bridge Rectifier with Free Wheeling Diodeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۱۷کلید واژه ها:Diodediode based rectifierfull wave bridge rectifierpower electronicsRecctifierSimPowerSystemsimulinkادوات الکترونیکیادوات Read More →

یکسو ساز تمام موج با ضربان مرکزی

عنوان انگلیسی: Center Tapped Full Wave Rectifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۶۵کلید واژه ها:center tapped transformerfull wave rectifierPower SystemRecctifierrectifiersim power systemSimPowerSystemsimulationsimulinkالکترونیکانرژیبرقتبدیل انرژی الکتریکیتوان الکتریکیجریانجریان Read More →

یکسوساز کنترل شونده

عنوان انگلیسی: Controllable Rectifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۴۷کلید واژه ها:RecctifierSimPowerSystemالکترونیکبرقتبدیل انرژی الکتریکیجریانجریان الکتریکیجریان متناوبجریان مستقیمرکتیفایرسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های قدرتمحیط های Read More →

یکسو ساز تمام موج با بار RL

عنوان انگلیسی: full wave rectifier with R-L loadزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۳۶کلید واژه ها:full wave rectifierpower electronicsRecctifiersim powerSimPowerSystemsimulationsimulinkThyristorالکترونیکبرقتبدیل انرژی الکتریکیتریستورجریانجریان الکتریکیجریان متناوبجریان مستقیمرکتیفایررلهسیم Read More →

یکسوساز پالس ۱۲

عنوان انگلیسی: ۱۲ pulse Rectifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۵۴کلید واژه ها:۱۲ pulseac to dcconverterRecctifierrectifierSimPowerSystemالکترونیکبرقتبدیل انرژی الکتریکیجریانجریان الکتریکیجریان متناوبجریان مستقیمرکتیفایرسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی Read More →

یکسو ساز تمام موج با بار RL با استفاده از تریستور

عنوان انگلیسی: full wave bridge rectifier with RL load with thyristorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۱۷کلید واژه ها:full wave bridge rectifierpower electronicsRecctifiersimpowerSimPowerSystemsimulationsimullinkThyristorالکترونیکبرقتبدیل انرژی الکتریکیتریستورجریانجریان Read More →

یکسو ساز دیودی نیم موج

عنوان انگلیسی: Half wave Diode based rectifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۲۶کلید واژه ها:Diodeindustrial electronicspower electronicsPower SystemRecctifierrectifiersim power systemSimPowerSystemsimulinkادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات نیمه Read More →

یکسو کننده تمام موج با دیود هرز گرد

عنوان انگلیسی: Full wave Rectifier with free Wheeling Diodeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۴۵کلید واژه ها:center tapped transformerDiodepower electronicsPower SystemRecctifierrectifiersim power systemSimPowerSystemsimulationsimulinkادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی Read More →