برش تصویر

عنوان انگلیسی: FigCropزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۱۸کلید واژه ها:cropdatadata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexplorationfigcropfiguregraphicalinteractiontrimانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش دادهبرش Read More →

یکسو کننده بزرگ

عنوان انگلیسی: magnifyrecttofigزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۹کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasegraphicsmagnifyrectanglezoomانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش دادهیکسو Read More →

roitool

عنوان انگلیسی: roitoolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۴۴کلید واژه ها:Magnetic Resonance ImagingMRIام‌آرآیپرتونگاریپزشکیتجهیزات پزشکیتشدید مغناطیسیتصویربرداری پزشکیتصویرسازی تشدید مغناطیسیسی تی اسکنمهندسی پزشکیroitoolroitool فرم عضویت در خبرنامه Read More →

رسم مربع

عنوان انگلیسی: DrawRectزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۵۲کلید واژه ها:drawimageImage Acquisitionimage processingrectangleاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش تصویرتصاویر دیجیتالتصویر برداری دیجیتالدریافت Read More →

برش دهنده معکبی تصویر فراطیفی

عنوان انگلیسی: hyperspectral image cube slicerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۸۴کلید واژه ها:guihyperspectral imageimage processingmultispectral imageSlicerSlicer in MATLABSlicer در متلبابزار برشاسلایسر در متلببرشبرش در Read More →

برچسب Label Me

عنوان انگلیسی: Label Meزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۴۶کلید واژه ها:guiimageImage Acquisitionimage processinglabelmanualmeasurementrectangleuser interfaceاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش تصویرتصاویر دیجیتالتصویر Read More →

شبیه سازی دوبعدی مایع

عنوان انگلیسی: ۲d liquid simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۹۴کلید واژه ها:۲dliquidOscillatorsimulationviscosityvoronoiاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازشبیه سازی دوبعدی مایع۲d liquid simulation فرم Read More →