ویدئوی ضبط شده در زمان واقعی (RVR)

عنوان انگلیسی: RealTime Video Recorded (RVR)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۴کلید واژه ها:cameracompilerdata importdiskguiImage Acquisitionimage aquisitionimage processingimmidiate triggerloggingrealtimerecordersaving imagesnapshotvideowebcamاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری Read More →

مدل موتورسیکلت

عنوان انگلیسی: motorcycle modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۰۴کلید واژه ها:kalman filterKFlinear quadratic estimationLQEmotorcycle animation eulerlagrange automotive simulationPrediction Problemsتخمین درجه دو خطیتخمین سیگنالسیستم های Read More →

کلاس ذخیره سازی سفارشی پارامتر مشخص آدرس

عنوان انگلیسی: Address Specific Parameter Custom Storage Classزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۴۷کلید واژه ها:custom storage classdata objectsEmbedded Centerembedded codeMicroprocessorparametersproduction coderealtime workshopverificationالکترونیک دیجیتالریزپردازنده هاطراحی Read More →

کنترل دیجیتال سیستم های پویا, ۳e

عنوان انگلیسی: Digital Control of Dynamic Systems, 3eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۴کلید واژه ها:automationcontrolControl SystemsControl theorycontrolsdigital computersdynamic systemsrealtime controlRobust ControlStochastic controlsystemSystems theoryاتوماسیونتئوری کنترلتحلیل Read More →

دکمه شروع-توقف کسب داده

عنوان انگلیسی: Data Acquisition Start_Stop Buttonزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۴کلید واژه ها:applicationbuttondaqDAQ Carddata acquisitionexamplemeasurementrealtimesignal processingstartstopاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQدکمه Read More →

تابع Blockset کنترل موتور MPC555

عنوان انگلیسی: MPC555 Motor Control Function Blocksetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۴۳کلید واژه ها:Code VerificationCode Verification in MATLABdptramembedded codemotormpc555Program Verificationrealtime workshoptputpu3verificationاعتبارسنجی برنامهاعتبارسنجی برنامه در Read More →

تحلیلگر جریان صدای زنده و مربی صدا

عنوان انگلیسی: Live audio stream analyser and voice coachزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۱۶کلید واژه ها:analoginputanalysisaudiobandpasscoachdaqDAQ Carddata acquisitionfastfftfilteringfourierfrequencylivemeasurementrealtimesamplingsignal processingsingingsoundstreamtransformvoiceاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری Read More →