منحنی BER برای BPSK در کانال ریلی

عنوان انگلیسی: BER Curve for BPSK in Rayleigh Channelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۷۷کلید واژه ها:berBinary Phase-Shift Keyingbpskbpsk berbpsk fadingCommunicationsDigital Modulationerror ccomputingfadingmodulationrayleighrayleigh fadingsignal processingsnrفناوری Read More →

شبیه ساز دریافت کننده BPSK با استفاده از تکنیک های گسترش رنگین کمان

عنوان انگلیسی: BPSK receiver simulation using Spread Spectrum Techniquesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۵۰کلید واژه ها:AWGNBinary Phase-Shift KeyingbpskDigital Modulationdsssmodulationrayleighreceiversimulationwirelessفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اختلاف فاز باینریمدولاسیونمدولاسیون دیجیتالمدولاسیون Read More →

QPSK روی کانال محو شدگی رایلی

عنوان انگلیسی: QPSK over Rayleigh fading Channelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۹۶کلید واژه ها:Communicationsdata exportdata importdemomatrixpskqpskQuadrature Phase-Shift Keyingrayleigh channelsignal processingsimulationwirelessتغییر فازرمز گذاریرمز نگاریشیفت فازکد Read More →

تولید کننده سیگنال محوشوندگی رایلی

عنوان انگلیسی: Rayleigh Fading Channel Signal Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۸۱کلید واژه ها:cdmachannelestimationfading channelhadamardjakes modelofdmOscillatorrayleighwirelessاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازتولید کننده سیگنال Read More →

قدرت ریلی محو سازی

عنوان انگلیسی: Power of Rayliegh Fadingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۷۹کلید واژه ها:Communicaton Systemrayleigh fadingsignal processingsimulationتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی Read More →

منحنی های سیستم های ارتباطی مرجع

عنوان انگلیسی: Communication Systems Reference Curvesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۴۷کلید واژه ها:AWGNberCommunicationsCommunicaton SystemConvolutionconvolutional codedemofading channelfunctional analysismonte carlorayleighsimulinkwirelessالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیبینایی Read More →

Beamforming با استفاده از مدولاسیون M-QAM

عنوان انگلیسی: Beamforming using M-QAM modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۵۵کلید واژه ها:beamformingdemodulationmodulationmqamrayleigh fadingافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونBeamforming با استفاده از مدولاسیون M-QAMBeamforming Read More →