منحنی BER برای BPSK در کانال ریلی

عنوان انگلیسی: BER Curve for BPSK in Rayleigh Channelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۵۶کلید واژه ها:berBinary Phase-Shift Keyingbpskbpsk berbpsk fadingCommunicationsDigital Modulationerror ccomputingfadingmodulationrayleighrayleigh fadingsignal processingsnrفناوری Read More →

BPSK تفاضلی در زمان کانال ریلی، مدل Jake

عنوان انگلیسی: Differential BPSK over Rayleigh channel time, Jake’s modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۹کلید واژه ها:Binary Phase-Shift KeyingbpskDigital Modulationmodulationفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اختلاف فاز باینریمدولاسیونمدولاسیون Read More →

شبیه ساز دریافت کننده BPSK با استفاده از تکنیک های گسترش رنگین کمان

عنوان انگلیسی: BPSK receiver simulation using Spread Spectrum Techniquesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۳۸کلید واژه ها:AWGNBinary Phase-Shift KeyingbpskDigital Modulationdsssmodulationrayleighreceiversimulationwirelessفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اختلاف فاز باینریمدولاسیونمدولاسیون دیجیتالمدولاسیون Read More →

QPSK روی کانال محو شدگی رایلی

عنوان انگلیسی: QPSK over Rayleigh fading Channelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۷۸کلید واژه ها:Communicationsdata exportdata importdemomatrixpskqpskQuadrature Phase-Shift Keyingrayleigh channelsignal processingsimulationwirelessتغییر فازرمز گذاریرمز نگاریشیفت فازکد Read More →

تولید کننده سیگنال محوشوندگی رایلی

عنوان انگلیسی: Rayleigh Fading Channel Signal Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۶۶کلید واژه ها:cdmachannelestimationfading channelhadamardjakes modelofdmOscillatorrayleighwirelessاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازتولید کننده سیگنال Read More →

منحنی BER برای QPSK در کانال ریلی

عنوان انگلیسی: BER Curve for QPSK in Rayleigh Channelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۸۵کلید واژه ها:۴qamberber vs snrCommunicationsConvolutionfunctional analysispskqamqpskQuadrature Phase-Shift Keyingsignal processingsnrthanks your code Read More →

طیف پراکندگی ریلی-بریلوین به شکل همدوس و خود به خود

عنوان انگلیسی: Coherent+Spontaneous Rayleigh-Brillouin Scattering Spectraزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۲کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABbrillouincoherentearth sciencefaddeevameasurementmodelingpanphysicsrayleighspectraspectrumspontaneoustentiسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

تولباکس و جعبه ابزار ARMAX-GARCH-K برای تخمین، پیش بینی، شبیه سازی و تحلیل ارزش در معرض خطر

عنوان انگلیسی: ARMAX-GARCH-K Toolbox (Estimation, Forecasting, Simulation and Value-at-Risk Applications)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۶۱۹کلید واژه ها:agarchapgarchegarchextreme valuefinanceFinancial EngineeringForcastingforecastinggarchgaussiangedGeneralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticitygeneralized exponentialgjrgarchgram charlierhansens Read More →