بازه محاسبه اکسل

عنوان انگلیسی: Calculate Excel Rangeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۰۳کلید واژه ها:excelMicrosoft Excel and MATLABMicrosoft OfficeMS Excelnamed rangerangeآفیسآفیس و متلبآموزش ICDLآموزش آفیسآموزش اکسلاکسلمایکروسافت اکسل Read More →

محاسبه وزن ناخالصی با استفاده از روش اندازه دهی کسر سوخت یا Fuel Fraction Sizing

عنوان انگلیسی: Finding Gross Weight using Fuel fraction sizingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۹۳کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftbreguetdesignendurancefuelmissionrangetogwweightسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

کاهش اندازه سوخت

عنوان انگلیسی: Fuel fraction sizingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۵۳کلید واژه ها:Aerospaceaircraftairplanebreguetdesignendurancefuelmissionrangetogwweightاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیکاهش اندازه سوختFuel fraction Read More →

فیلتر FIR معکوس

عنوان انگلیسی: inverse FIR filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۷۱کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاdesignfilter analysisFilter Designfir filterimpulseinversemonosignal processingstereoپردازش سیگنالسیگنال ها و سیستم Read More →

خواندن از اکسل

عنوان انگلیسی: readfromexcelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۷۷کلید واژه ها:datadata exportdata importexcelmultiple rangesread excelreturns valuesSpreadsheetSPSSutilitiesاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهخواندن از اکسلreadfromexcel فرم Read More →

حد اکثر حد فاصل احتمالی محاسبه نمودار

عنوان انگلیسی: Maximum Likelihood Contour Plot Calculationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۱کلید واژه ها:Communicaton Systemcorrelationlikelihoodplotprobabilitysensitivitystatisticsتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →