گردش تصادفی در متلب

عنوان انگلیسی: Random Walks in MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۹۲کلید واژه ها:Econometricseconometrics garch derandom mathematicsEconomicsfinanceFinancial Engineeriggraphlatticepick of the weekpotwTransportationارتباطاتاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیترابریتوزیعجابجاییحمل و نقلرانندگیراهسنجش Read More →

Class Imbalance Handling Using Wrapper-based Random Oversampling

عنوان انگلیسی: Class Imbalance Handling Using Wrapper-based Random Oversamplingتعداد کلیک: ۱۳۴۵کلید واژه ها:Class Imbalancegenetic algorithmOversampling; Wrapper preprocessingClass Imbalance Handling Using Wrapper-based Random OversamplingClass Imbalance Handling Read More →

نمونه تصادفی توزیع گسسته

عنوان انگلیسی: Discrete Distribution Random Samplerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۱۲کلید واژه ها:Communicationsimage processingmachine learningstatisticsخوشه بندیداده کاویشناسایی الگوکلاس بندیهوش مصنوعییادگیری بانظارتیادگیری بدون نظارتیادگیری تقویتییادگیری Read More →

الگوریتم جستجوی تصادفی

عنوان انگلیسی: Random Search Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۱کلید واژه ها:algorithmglobalglobal optimizationlocalmachine learningoptimizationrandomsearchsimplestatisticsstochasticالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم ژنتیکالگوریتم مورچگانبهینه سازی چند هدفهبهینه سازی Read More →