نتایج جستجو برای «radio»

A Centralized Cooperative Power Control Algorithm for Cogni tive Radio Networks