نتایج جستجو برای «qam»

تعداد کلیک: 705
عنوان انگلیسی: Channel Capacity with QAM inputs
لینک: http://codesara.ir/content/m1100332-channel-capacity-with-qam-inputs
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1100332
تعداد کلیک: 492
عنوان انگلیسی: M-QAM modulation and demodulation
لینک: http://codesara.ir/content/m1106163-m-qam-modulation-and-demodulation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1106163
تعداد کلیک: 1365
عنوان انگلیسی: OFDM with 64-QAM
لینک: http://codesara.ir/content/m1629986-ofdm-with-64-qam
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1629986
تعداد کلیک: 1805
عنوان انگلیسی: OFDM with 16-QAM
لینک: http://codesara.ir/content/m1629764-ofdm-with-16-qam
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1629764
تعداد کلیک: 2109
عنوان انگلیسی: OFDM with 16-QAM for R14
لینک: http://codesara.ir/content/m1629875-ofdm-with-16-qam-for-r14
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1629875
تعداد کلیک: 821
عنوان انگلیسی: Quadrature Amplitude Modulation (QAM)
لینک: http://codesara.ir/content/m1580607-quadrature-amplitude-modulation-qam
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1580607
تعداد کلیک: 3237
عنوان انگلیسی: Implementation of 16-QAM algorithm in the presence of AWGN channel
لینک: http://codesara.ir/content/m1002431-implementation-of-16-qam-algorithm-in-the-presence-of-awgn-channel
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1002431
تعداد کلیک: 837
عنوان انگلیسی: BER vs. SNR plot for 8-ary QAM
لینک: http://codesara.ir/content/m1710949-ber-vs-snr-plot-for-8-ary-qam
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1710949

ظرفیت کانال با ورودی های QAM