ظرفیت کانال با ورودی های QAM

عنوان انگلیسی: Channel Capacity with QAM inputsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۳کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton Systemqamتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →

مدولاسیون دامنه تربیع (QAM)

عنوان انگلیسی: Quadrature Amplitude Modulation (QAM)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۳کلید واژه ها:communiocationsdemodulationguimodulationsignal processingافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون دامنه تربیع (QAM)Quadrature Amplitude Modulation Read More →

OFDM با ۶۴-QAM

عنوان انگلیسی: OFDM with 64-QAMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۵۲کلید واژه ها:cqimodulationofdmOrthogonal Frequency-Division Multiplexingqamsignal generationwimaxwirelesswould you please send that code to pliniosampaiorocketmailcomآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم Read More →

سوار سازی و پیاده سازی M-QAM

عنوان انگلیسی: M-QAM modulation and demodulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۱۹کلید واژه ها:Communicaton Systemdemodulationmodulationmqamqamsantosh shahspeechwirelessافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبدمدولاتوردمدولاسیونسیستم Read More →

پیاده سازی OFDM با ۱۶-QAM برای R14

عنوان انگلیسی: OFDM with 16-QAM for R14زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۳۶کلید واژه ها:ofdmofdm qam wimax modulationOrthogonal Frequency-Division Multiplexingwirelessآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم فرکانسمالتی پلکسینگمدولاسیونمدولاسیون باند Read More →

پیاده سازی OFDM با ۱۶-QAM

عنوان انگلیسی: OFDM with 16-QAMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۲کلید واژه ها:ofdmofdm qam wimaxOrthogonal Frequency-Division Multiplexingwirelessآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم فرکانسمالتی پلکسینگمدولاسیونمدولاسیون باند پایه‌مدولاسیون تقسیم فرکانس Read More →

نمودار BER در مقابل SNR برای QAM 8-ARY

عنوان انگلیسی: BER vs. SNR plot for 8-ary QAMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۶کلید واژه ها:CommunicationsSignal-to-Noise Ratiosnrاندازه گیریپردازش سیگنالتوان نویزخطای اندازه‌گیری‌ هاسیگنالمهندسی مخابراتنرخ سیگنال Read More →