فصل ۱ تمرین مقدمات احتمال

عنوان انگلیسی: Chapter 1 Exercises of Introduction to Probabilityزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۹۴کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential EquationodePartial Differential EquationPDEprobabilitystatisticsحل ODE در Read More →

رسم کننده توزیع احتمال

عنوان انگلیسی: Probability Distribution Plotterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۶۱کلید واژه ها:cdfexcelhazard ratepdfprobabilityReliabilitySpreadsheetSPSSstatisticsاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهرسم کننده توزیع احتمالProbability Distribution Plotter Read More →

برازش مدلهای احتمال بقاء

عنوان انگلیسی: Fitting Survival Probability Modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۲کلید واژه ها:cdscredit default swapscredit derivativescredit riskdefault probabilityfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxwilmottتحلیل مالی در متلبجعبه ابزار Read More →

اعداد تصادفی از یک توزیع گسسته

عنوان انگلیسی: Random Numbers from a Discrete Distributionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۶۲کلید واژه ها:choosediscretedistributiongeneratemonte carlonoisenormrndnumberpickprobabilityrandrandirandnrandomvariableالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی Read More →

تابع احتمال پیش فرض ضمنی

عنوان انگلیسی: Implied Default Probability Functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۷۳کلید واژه ها:analysisfinanceFinancial Engineeringimplied default probability the doc model brockman and turtle 20modelingتحلیل مالیتحلیل Read More →

محاسبه اطلاعات متقابل

عنوان انگلیسی: Mutual Information computationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۲۴کلید واژه ها:a nice piece of workconditional probabilityEntropyhosainformation theoryjoint probabilitymake my life much easiermimutual informationmutual Read More →

محاسبه اطلاعات مشترک

عنوان انگلیسی: Mutual Information computationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۲۹کلید واژه ها:a nice piece of workClassificationclusteringconditional probabilityData Mininghosajoint probabilitymake my life much easiermimutual informationmutual Read More →