قیمت گذاری اوراق بهادار مشتق شده با استفاده از متلب

عنوان انگلیسی: Pricing Derivatives Securities using MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۷۶کلید واژه ها:analysisderivatives securitiesfinanfinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmathworksmodelingmonte carlopricingsecuritiesSpreadsheetSPSSwebinarاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب Read More →

قیمت گذاری سبد گزینه

عنوان انگلیسی: Pricing Basket Optionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۷۲کلید واژه ها:analysisbasketderivativefinanceFinancial EngineeringFinancial Toolboxmodelingmonte carlooptionpricingrainbowالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل مالی در متلبجعبه Read More →

پکیج قیمت گذاری گزینه

عنوان انگلیسی: Option pricing packageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۸کلید واژه ها:demofinanceFinancial Engineeringoption pricingتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب Read More →

قیمت گذاری گزینه های آمریکایی

عنوان انگلیسی: Pricing American Optionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۹کلید واژه ها:american optionsanalysiscrrfinanceFinancial Engineeringfinite differlongstafflsmmodelingmonte carloschwartzالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل مالیتحلیل مالی Read More →

مدل سازی مالی – فصل دوم – نوسانات ضمنی

عنوان انگلیسی: FinancialModelling_Ch2_ImpliedVolatilityزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۲۵کلید واژه ها:financeFinancial EngineeringFourier Transformhestonimplied volatilitylevyoption pricingsabrstochastic clockstochastic volatilityتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

شبیه سازی مونته کارلو و قیمت گذاری مشتقات

عنوان انگلیسی: Monte Carlo Simulation and Derivatives Pricingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۹۰کلید واژه ها:batescevdddisretizationhestonmertonmonte carlonignigcirniggouqe schemesabrsample schemevgvgcirvggouالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش Read More →

گزارش مدل پخش-جامپ یکنواخت

عنوان انگلیسی: Log-Uniform Jump-Diffusion Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۰کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringmonte carloالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبروش Read More →