نتایج جستجو برای «pricing»

تعداد کلیک: 1029
عنوان انگلیسی: Pricing Basket Option
لینک: http://codesara.ir/content/m1406686-pricing-basket-option
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1406686
تعداد کلیک: 1255
عنوان انگلیسی: Option pricing package
لینک: http://codesara.ir/content/m1393043-option-pricing-package
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1393043
تعداد کلیک: 914
عنوان انگلیسی: Pricing American Options
لینک: http://codesara.ir/content/m1394144-pricing-american-options
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1394144
تعداد کلیک: 745
عنوان انگلیسی: Heston Model Calibration and Simulation
لینک: http://codesara.ir/content/m1387434-heston-model-calibration-and-simulation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1387434
تعداد کلیک: 487
عنوان انگلیسی: FX Forward
لینک: http://codesara.ir/content/m1386009-fx-forward
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1386009

قيمت گذاري اوراق بهادار مشتق شده با استفاده از متلب