درایور سریال فشارسنج دیجیتالی علمی فیشر

عنوان انگلیسی: Fisher Science Digital Manometer Serial Driverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۸کلید واژه ها:automationfisher scientific manometergas pressureictInstrument Controlinstrumentationinstrumentation labrs232cSerial Portابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه Read More →

مدل سیمیولینک برای پایپلاین (خط لوله) سیال

عنوان انگلیسی: Fluid Pipeline Simulink Modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۳۸کلید واژه ها:flowfluidhydrauliclineOscillatorpipelinepressuresimulationاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازمدل سیمیولینک برای پایپلاین (خط لوله) Read More →

همرفتی رایلی برنارد

عنوان انگلیسی: Rayleigh Benard Convectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۱۵کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتcfdconvectionHeat TransferHeat Transfer in MATLABiitmnatural convectionnavierstokes equationrayleighbenard convectionsimulationTransportationارتباطاتانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال حرارت در Read More →

محاسبه کننده اتمسفر استاندارد

عنوان انگلیسی: Standard Atmosphere Calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۱۸کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceaircraftairplanealtitudeatmospheredensitypressurestandardtemperatureاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیمحاسبه کننده اتمسفر استانداردStandard Read More →

دریافت مقادیر اندیس نوسان جنوبی ال نینو

عنوان انگلیسی: Get El Niño Southern Oscillation Index valuesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۵۳کلید واژه ها:OscillatorWeatherآلودگی هوااتمسفراسیلاتوراقلیمبرقپیش بینی آب و هواتغییرات آب و هواییجریان Read More →

خمش صفحه

عنوان انگلیسی: Plate Bendingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۰۶کلید واژه ها:feafemfinite element analysisfinite element methodfinite element methodplate bendingFinite Elementsplateplate bendingplate deformationplot meshpost processingاجزای محدودالمان Read More →