کتابخانه BG V.2.1 بلوک افزونه گراف odn

عنوان انگلیسی: bond graph add-on block library BG V.2.1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۱۷۶کلید واژه ها:Aerospaceautomotivebond graphbondgraphdedemoenergyenergy structure of systemsmodelingphysicspower flowPower Systemsimulationsimulinkانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه Read More →

شبیه ساز Flickermeter

عنوان انگلیسی: Flickermeter Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۰۲کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryElectrical EngineeringElectronic EngineeringelectronicsemcmeasurementpowersimulationSystems theoryاتوماسیونادوات نیمه هادیالکترونیکسیستم های کنترلفیزیک الکترونیککاربرد متلب در الکترونیکمدارهای Read More →

یکسو ساز دیودی نیم موج

عنوان انگلیسی: Half wave Diode based rectifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۹۹کلید واژه ها:Diodeindustrial electronicspower electronicsPower SystemRecctifierrectifiersim power systemSimPowerSystemsimulinkادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات نیمه Read More →

الکترونیک قدرت

عنوان انگلیسی: Power Electronicsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۵۷کلید واژه ها:Electrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsplotspowerrectifier modelsystems modelingادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد متلب در الکترونیکمدارهای الکترونیکمدارهای الکترونیکیمهندسی الکترونیکنیمه Read More →

یکسو ساز دیودی نیم موج با دیود هرز گرد

عنوان انگلیسی: Half wave Diode based rectifier with Free wheeling diodeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۲۶کلید واژه ها:Diodeindustrial electronicspower electronicsRecctifierrectifierssim power systemSimPowerSystemsimulationsimulinkuncontrolled rectifierادوات الکترونیکیادوات Read More →

اینورتر سینوسی اصلاح شده بر اساس PWM

عنوان انگلیسی: Modified Sinusoidal PWM based Inverterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۸۱کلید واژه ها:۳ phase dc ac inverterindustrial electronicsinvertermodulationOscillatorpower electronicsPulse-Width ModulationPWMsimulationsimulinkspwmsub oscillation methodthird harmoniczero Read More →

مبدل باک– حلقه بسته

عنوان انگلیسی: Buck Converter — Close Loopزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۹۲کلید واژه ها:Buck Converterclose loop buck converterdc dc converterDiodeindustrial electronicspower electronicsPower SystemSimPowerSystemstep down Read More →